.
 
  STRONA GŁÓWNA
  OGŁOSZENIA
  PLAN SŁUŻB W TYGODNIU
ważny od 03.03.2013
  PODZIAŁ GRUP NIEDZIELNYCH
ważny od 03.03.2013
  ASYSTY
  Z ŻYCIA WSPÓLNOTY
  LITURGIA
  Moderatorzy Duszpasterstwa Ministrantów
  Centrum praktyczne
  Słownik Terminów Liturgicznych
  GALERIA ZDJĘĆ
  "MAŁY SŁUGA"- PUBLIKACJE INTERNETOWE
  HISTORIA DUSZPASTERSTWA MINISTRANTÓW W MURCKACH
  LEKCJONARZ MSZALNY
  Ankieta
  Skąd się wzięli ministranci, czyli nasza krótka historia...
  O parafii
  Nasz patron: św. Tarsycjusz
  Regulamin
  Zasady ministranta
  Hymn ministrantów
  Nasze modlitwy
  Księga gości
  Licznik
  Forum
  TREŚCI ARCHIWALNE
  => "Pokażę Ci drogę do Nieba"- Adwent 2009 ze św. Janem Marią Vianneyem
  => "KRZYŻ NA DROGĘ"- WIELKI POST 2010
  => NASZA DROGA KRZYŻOWA- rozważania
  => Majowe 2010- statystyki
  => Nowy regulamin
  DOŁĄCZ DO NAS!!!
  Tylko dla administracji
  Formularz Kontaktowy
DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!! AKTUALIZACJE STRONY: Codziennie w godzinach popołudniowych.
KONTAKT: e-mail: ministranci_murcki@interia.eu
autor strony: Dawid Otorowski

Strona Parafialna
Kościół Katolicki- jedna rodzina
DMAK
Nowy regulamin

REGULAMIN I ZASADY PORZĄDKOWE DUSZPASTERSTWA MINISTRANTÓW PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W KATOWICACH- MURCKACH

A.       PRZEPISY WSTĘPNE PORZĄDKOWE

I.                    ZASADY PORZĄDKOWE W ZAKRYSTII

1.        Ministrant przychodzi co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii- Msza Święta, nabożeństwo itp.

2.       Po wejściu do zakrystii ministrant przebiera się w stosowny strój liturgiczny. Po wykonaniu czynności pozostawia po sobie porządek i ustawia się na schodach lub w innym wyznaczonym miejscu, chyba że upoważniona do tego osoba ustaliła inaczej.

3.       W zakrystii obowiązuje cisza. Porozumiewać się można szeptem. Zasada ta nie dotyczy osoby wyznaczającej funkcje liturgiczne.

4.       Zakrystia jest miejscem przygotowania się do wykonywania czynności liturgicznych. Osoby, które nie muszą w niej przebywać postępują zgodnie z punktem 2.

5.       Pięć minut przed rozpoczęciem liturgii obowiązuje całkowita cisza poprzedzona modlitwą przed służbą.

6.       Do prezbiterium wychodzimy procesyjnie, według ustalonego porządku.

7.       Każdy ministrant pozostawia po sobie porządek i szanuje stroje liturgiczne.

8.       Za nieprzestrzeganie zasad porządkowych ksiądz, animator lub inny upoważniony do tego ministrant, może wysłać taką osobę do ławki w kościele.

II.                  ZASADY PORZĄDKOWE W PREZBITERIUM

1.       Miejscem ministranta jest prezbiterium, a nie ławka w kościele.

2.       Po wejściu do prezbiterium, każdy zajmuje wyznaczone wcześniej miejsce.

3.       Ministranci zajmują boczne ławki, zaś animatorzy krzesełka obok miejsca przewodniczenia.

4.       Prezbiterium jest szczególnym miejscem w kościele. W prezbiterium nie wykonujemy zbędnych czynności.

5.       W prezbiterium nie śmiejemy się, rozmawiamy tylko wówczas gdy jest to konieczne. Pamiętamy o odpowiednich postawach liturgicznych.

6.       Sprzedający gazety w niedziele wychodzą z prezbiterium dopiero po modlitwie po komunii św., a nie wcześniej.

7.       Za niestosowne zachowanie w prezbiterium ministrant może zostać wysłany do zakrystii.

B.       PRZEPISY OGÓLNE

I.                    STRUKTURA HIERARCHII WSPÓLNOTY

1.       Zwierzchnikiem całej wspólnoty ministranckiej jest parafialny duszpasterz ministrantów zwany opiekunem, który mianowany jest przez księdza Proboszcza.

2.       Na czele wspólnoty stoją animatorzy, którzy razem z księdzem opiekunem tworzą Radę Wspólnoty. Wszystkie decyzje Rady podejmowane są wspólnie.

3.       Na szczycie hierarchii stoi Rada Wspólnoty.

4.       Na czele animatorów stoi animator główny ceremoniarz.

5.       Następnie ministranci starsi (służący w albach i strojach czarnych), później ministranci w stopniu podstawowym służący w strojach kolorowych, oraz ministranci młodsi i kandydaci.

II.                  OGÓLNE ZASADY PORZĄDKOWE

1.       Ministrant dba o regularną spowiedź świętą. Przy ołtarzu służy tylko wtedy, kiedy może przyjąć Komunię Świętą.

2.       W razie nieobecności animatora, grupowy lub najstarszy w grupie ministrant ma obowiązek wyznaczenia funkcji, oraz sprawdzenia obecności.

3.       W czasie Mszy Świętej i nabożeństwa ministrant bez powodu nie wychodzi do zakrystii.

III.               ZASADY SŁUŻENIA W CIĄGU TYGODNIA

1.        Ministrant przychodzi na wyznaczone i zatwierdzone przez księdza Opiekuna służby.

2.       Każdy ministrant ze szkoły podstawowej i gimnazjum służy 3 razy w ciągu tygodnia- 2 służby wyznaczone i Msza Święta szkolna.

3.       Każdy ministrant ze szkoły średniej i studenci służy raz w tygodniu oraz w pierwszy piątek miesiąca na Mszy Świętej młodzieżowej.

4.       Ponadto, każdy ministrant zobowiązany jest stawić się na służbie dodatkowej wyznaczonej z polecenia ks. Opiekuna lub animatora.

5.       Po wcześniejszym ustaleniu z księdzem opiekunem lub animatorem dany ministrant zwolniony jest z obowiązku wynikającego w punkcie 4.

IV.                ZASADY SŁUŻENIA W NIEDZIELE I UROCZYSOŚCI

1.       Każdy ministrant przydzielony jest do grupy niedzielnej w ramach, której służy w niedziele i uroczystości.

2.       Na czele każdej grupy niedzielnej stoi przydzielony do niej animator lub grupowy, który odpowiedzialny jest za przygotowanie i podzielenie funkcji liturgicznych. Ponadto animatorzy lub grupowi odpowiedzialni są za rozwój formacji ministrantów, którzy zostali im powierzenie.

3.       Każda grupa niedzielna służy według ustalonego grafiku, który podawany jest z wyprzedzeniem.

4.       W uroczystości takiej jak: Narodzenie Pańskie (pierwszy i drugi dzień świąt) i Zmartwychwstanie Pańskie (pierwszy i drugi dzień świąt) na nieszporach służą ministranci z grupy służącej o godz. 16:00 i wszyscy chętni.

5.       Po wcześniejszym ustaleniu z księdzem opiekunem lub animatorem dany ministrant może być   jednorazowo zwolniony z obowiązku służby na nieszporach.

V.                   ZASADY SŁUŻENIA NA SŁUŻBACH DODATKOWYCH

1.       Po wcześniejszym poinformowaniu ministrant, którego to dotyczy zobowiązany jest stawić się na służbie dodatkowej wyznaczonej z polecenia ks. Opiekuna lub animatora.

2.       Rodzaje służb dodatkowych:

a.        Pogrzeb- na pogrzebie służy dwóch ministrantów.  Przychodzą oni 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Każdy ministrant służy w stroju koloru czarnego. Po wcześniejszym ustaleniu z księdzem odpowiedzialnym za przebieg liturgii, przygotowują czytanie, psalm responsoryjny oraz modlitwę wiernych (chyba, że ksiądz ustali inaczej).

b.       Ślub- służy dwóch ministrantów. Przychodzą oni 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Każdy ministrant służy w stroju stosownym do jego stopnia. W czasie Mszy Świętej obowiązuje kolor czerwony. Po wcześniejszym ustaleniu z księdzem odpowiedzialnym za przebieg liturgii, przygotowują czytanie, psalm responsoryjny oraz modlitwę wiernych (chyba, że ksiądz ustali inaczej).

c.        Służba dodatkowa z wyznaczoną pełną asystą- służą wszyscy ministranci obecni w parafii. Funkcje liturgiczne wyznaczone są z wyprzedzeniem. Obowiązuje strój odświętny.

d.       Służba dodatkowa z wyznaczoną asystą- służą na niej ministranci uwzględnieni w asyście oraz ministranci, którzy w tym czasie mają służbę planową.

e.        Służby dodatkowe z polecenia księdza opiekuna lub animatora- patrz punkt 1. Do tego rodzaju służby zaliczamy służby karne, pogrzeby, śluby oraz Msze i nabożeństwa okolicznościowe.

3.       Odpowiedzialnym za wyznaczanie asyst jest animator główny ceremoniarz.

4.       Asysty są wyznaczane i podawane do wiadomości z wyprzedzeniem. W czasie od podania do wiadomości do samej uroczystości na której ona obowiązuje jest wywieszona na tablicy informacyjnej w zakrystii i umieszczona na stronie internetowej.

VI.                OBECNOŚCI, ZWOLNIENIA I USPRAWIEDLIWIENIA

1.       Ministrant, który planuje jakikolwiek dłuższy wyjazd poza teren parafii zgłasza ten fakt księdzu opiekunowi lub swojemu animatorowi. Ministrant, który nie poinformuje o wyjeździe ponosi przewidziane w tym zakresie konsekwencje.

2.       Ministrant, który z różnych powodów nie może służyć na swojej służbie we własnym zakresie organizuje sobie zastępstwo.

3.       Zasady organizowania zastępstw:

a.        animatorzy-  w niedziele i święta animatorzy organizują zastępstwa między sobą; w ciągu tygodnia o ile to możliwe jak w niedziele lub między ministrantami starszymi, których umiejętności i wiedza jest porównywalna. Jeżeli nie ma możliwości załatwienia zastępstwa zgłasza ten fakt księdzu opiekunowi.

b.       psalmiści i lektorzy ze względu na charakter funkcji zamieniają się z ministrantami, którzy posiadają ten sam zakres funkcji i umiejętności.

c.        pozostali ministranci ustalają zastępstwa między sobą, bez żadnych ograniczeń.

4.       Jeżeli ministrant nie znalazł sobie zastępstwa informuje o tym księdza opiekuna lub animatora i prosi o zwolnienie ze służby. W tym wypadku sposób odrobienia zwolnienia ustalany jest indywidualnie między księdzem opiekunem lub animatorem a ministrantem, którego to dotyczy. 

5.       Zwolnienie ze służby, które nie podlega żadnym konsekwencjom (po poinformowaniu księdza opiekuna) to zwolnienie z powodu choroby oraz wyjazd na wakacje, ferie lub długie weekendy.

6.       O chorobie należy informować księdza opiekuna telefonicznie:  662 131 620, elektronicznie lub przez kontakt rodziców z parafialnym duszpasterzem ministrantów.

7.       Konsekwencje wynikające z nieobecności nieusprawiedliwionej:

a.        każdorazowa nieobecność na służbie w niedziele i uroczystość nakazaną- 3 służby dodatkowe oraz nieszpory w niedzielę.

b.       każdorazowa nieobecność na służbie w tygodniu- 2 służby dodatkowe.

c.        każdorazowa nieobecność na nabożeństwie- 1 służba dodatkowa.

d.       nieobecność na służbie dodatkowej wyznaczonej z polecenia księdza opiekuna lub animatora- 3 służby dodatkowe.

e.        niezaliczenie odpowiedniej ilości nabożeństw majowych, różańcowych bądź Mszy Świętych roratnich- rozpatrywane indywidualnie

f.         nieobecność na zbiórce- rozpatrywane indywidualnie

g.        spóźnienia- rozpatrywane indywidualnie.

8.       Aby wyegzekwować odrobienie służby ministrant otrzymuje karteczkę na której wypisuje swoje dane oraz ilość służb do odrobienia.

9.       Czas na odrobienie zaległych służb ustalany jest indywidualnie z ministrantem którego to dotyczy.

10.    W celu odnotowania obecności na służbie dodatkowej, ministrant z karteczką udaje się do księdza lub animatora, który potwierdzi obecność wpisem.

11.    Po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów w czasie ustalonym zgodnie z punktem 9. Ministrant oddaje karteczkę księdzu na najbliższej zbiórce.

12.    Ministrant, który notorycznie zaniedbuje swoje obowiązki może zostać zawieszony lub wydalony ze wspólnoty ministrantów.

VII.              ZBIÓRKA MINISTRANCKA

1.        

VIII.           KULTURA OSOBISTA MINISTRANTA

1.        

C.       PRZEPISY KOŃCOWE

I.                    PRZEPISY KOŃCOWE

1.        

 

 

 

 

 

 

NINIEJSZE WYDANIE JEST TYLKO EGZEMPLARZEM POGLĄDOWYM I ZAPISY W NIM ZAWARTE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO CZASU WEJŚCIA REGULAMINU W ŻYCIE.

 

DO DNIA WEJŚCIA W ŻYCIE NINIEJSZEGO REGULAMINU (ŁĄCZNIE Z UZUPEŁNIENIONYMI TRZEMA OSTATNIIMI PUNKTAMI) OBOWIĄZUJE STARY REGULAMIN.

ANKIETA!  
 

Jak często odwiedzasz naszą stronę?
Codziennie
Co 2 dni
Rzadko
W weekend
Tylko wtedy gdy czegoś potrzebuję

(Pokaż wyniki)


 
Reklama  
   
INFORMACJE  
 
STATUS ADMINISTATORA

GG: 9788853

KONTAKT
OPIEKUN MINISTRANTÓW
Ks. Proboszcz Paweł Szumilas
Tel. 519-546-473

 
LITURGICZNE OBCHODY DNIA  
 

 
WAŻNE!  
 
OGŁOSZENIA: 
LICZNIK: 7 odwiedzający w dniu dziesiejszym
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=
www.ministranci-murcki.pl.tl 2009-2012
trwa ladowanie... kolczyki kOlCzYkI